Vantaanjoki

Sadan kilometrin pituinen Vantaanjoki yhdistää Etelä-Hämeen Suomenlahteen.Vesireittiä ovat käyttäneet niin kivikauden eränkävijät kuin hämäläiset kauppamatkoillaan.

Virran voimaa valjastettiin pyörittämään myllyjä ja sahoja. Asutus ja teollisuus kuormittivat voimakkaasti vesistöä. Viime vuosikymmeninä vesiensuojelu on tehostunut

ja veden laatu on parantunut huomatta-vasti. Lukuisia koskia ja uomia on kunnostet-tu. Nyt Vantaanjoki tarjoaa monipuolisen ympäristön melontaan, kalastukseen,

päivä- retkeilyyn ja muuhun virkistäytymiseen.Vantaanjoen Nukarinkosken alapuolinen jokiosuus kuuluu 59 kilometrin matkalta Natura 2000-verkostoon.

Joessa elää luon- todirektiivillä suojeltu vuollejokisimpukka.

vantaanjoen paikat

Lähde